Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leisure On Tour

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming en Inhoud Overeenkomst
Artikel 4. Betaling Reis- en Activiteitenaanbod
Artikel 5. Totaalbedrag
Artikel 6. Reisdocumenten & Reisbescheiden
Artikel 7. Wijzigingen & Annulering Hoofdboeker
Artikel 8. Wijzigingen & Annulering Leisure On Tour
Artikel 9. In-de-plaats-stelling
Artikel 10: Aansprakelijkheid en Overmacht
Artikel 11: Leeftijd
Artikel 12: Verplichtingen van Reiziger & Deelnemer
Artikel 13: Verplichtingen van Leisure On Tour
Artikel 14: Klachtenregeling
Artikel 15: Foto's
Artikel 16: Toepasselijk Recht

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leisure On Tour:
gebruiker van deze algemene voorwaarden, en degene die, in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het algemeen publiek, een individu of groep personen van te voren georganiseerde reizen en activiteiten als mede producten aanbiedt.

1.2. Reiziger / Deelnemer: a. de wederpartij van Leisure On Tour, b. de hoofdboeker, c. degene te wiens behoeve de activiteit of de reis bedongen is en die dat beding heeft aanvaard, of d. degene aan wie overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Leisure On Tour is overgedragen.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Leisure On Tour zich ten opzichte van de wederpartij verbindt omtrent het aanbieden van georganiseerde activiteiten/reizen.

1.4. Hoofdboeker: de natuurlijke persoon die de overeenkomst boekt of wenst te boeken bij Leisure On Tour.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die door Leisure on Tour worden samengesteld en aangeboden. Bij het boeken van onze diensten en het bestellen van onze producten aanvaard u onze algemene voorwaarden en onze cookie- en privacyverklaring. Leisure On Tour kan bedingen dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere diensten, mits dit in de publicatie wordt vermeld.

2.2. Indien Leisure on Tour gedeeltelijk of geheel gebruik maakt van diensten of producten van derden zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffenden derden van toepassing. Leisure on Tour is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten, uitvoering, producten, en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Leisure On Tour vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Wanneer Leisure On Tour niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leisure On Tour in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming en Inhoud Overeenkomst

3.1.a. De overeenkomst komt tot stand wanneer de reiziger, deelnemer of consument het aanbod van Leisure On Tour inclusief de toepasselijke voorwaarden aanvaard. Aanvaarding van ons reis- en activiteitenaanbod geschiedt bij het moment van aanmelding voor de betreffende reis of activiteit. De mogelijke manieren van aanmelden variëren tussen “MeetUp”, “Facebook Messenger”, Email of via een boekingsformulier op onze website. Het aantal mogelijkheden kan verschillen afhankelijk van het aanbod en zal vermeld staan in de omschrijving van het betreffende reis- / activiteitenprogramma.

3.1.b. Om zich aan te kunnen melden voor het reis- en/of activiteitenaanbod van Leisure On Tour dient de hoofdboeker de benodigde informatie rondom het deelnemen aan het desbetreffende programma volledig en naar waarheid in te vullen. Voordat aanmelding geschiedt per de mogelijke manieren omschreven in artikel 3.1.a. dienen zowel de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Leisure On Tour vooraf doorgelezen te worden. Door zich aan te melden voor ons aanbod geeft de hoofdboeker aan deze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

De overeenkomst is bindend op het moment dat de hoofdboeker het vooraf overeengekomen bedrag of, indien van toepassing, de aanbetaling aan Leisure On Tour heeft betaald.

3.1.c. Bij boeking via internet richt Leisure On Tour het boekingsproces zodanig in dat de reiziger/deelnemer vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij/zij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn.

3.2. Het aanbod van Leisure On Tour is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Leisure On Tour besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatie op onze website, social media kanalen en overige media zoals posters en flyers. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in staan. Daarom kunnen er geen rechten aan de gegevens verleend worden. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom, verkoopprijs of andere fouten is toegestaan. De herroeping zal zo spoedig mogelijk na aanvaarding geschieden. De reiziger/deelnemer heeft in dat geval recht op restitutie van eventueel betaalde gelden.

3.3. Kennelijke fouten en vergissingen rondom o.a. prijzen, programma- en productbeschrijvingen en overige punten binden Leisure On Tour niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger/deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

3.4. Leisure on Tour kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.6. Leisure On Tour steekt uiterste zorg in de selectie van vervoerders, activiteitenaanbieders en andere derden waarmee wij de samenwerking opzoeken. Leisure On Tour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wanprestaties of onrechtmatige daden van derden-leveranciers of hun medewerkers.

3.7. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.8. De informatie in de publicaties van Leisure On Tour, zowel drukwerk als online, maakt deel uit van de reisovereenkomst.

Artikel 4. Betaling Reis- en Activiteitenaanbod

4.1. Betaling activiteitenaanbod: Bij het tot stand komen van een overeenkomst m.b.t. een van onze eendaagse activiteiten dient het gehele totaalbedrag voorafgaande aan de start voldaan te worden. De wijze waarop er betaald kan worden zal vooraf in de programma omschrijving worden toegelicht.

4.2.a. Betaling reisaanbod: Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Leisure On Tour gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Leisure On Tour wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Leisure On Tour, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Leisure On Tour niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

4.2.b. Bij het tot stand komen van een reisovereenkomst dient er bij boeking een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag per geboekte reiziger te worden voldaan om deze te bevestigen. Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk acht weken vóór de dag van vertrek op het rekeningnummer van Stichting Certo Escrow (STO Garant) te staan, deze gegevens zullen bij de boekingsprocedure worden doorgegeven.
Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk acht weken vóór de dag van vertrek op het rekeningnummer van Stichting Derdengelden Certo Escrow te staan die bij de boeking doorgegeven is. Bij niet tijdige betaling is de hoofdboeker in verzuim. De hoofdboeker wordt daar door of namens Leisure On Tour schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De hoofdboeker wordt schriftelijk of via de e-mail van deze annulering in kennis gesteld. Leisure On Tour heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Is het reeds betaalde bedrag lager dan de hoogte van de annuleringskosten, dan stuurt Leisure On Tour de hoofdboeker een factuur voor de annuleringskosten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld. Betaalt de hoofdboeker niet binnen de betalingstermijn, dan stuurt Leisure On Tour de hoofdboeker een herinnering en wordt de wettelijke rente aan de hoofdboeker in rekening gebracht.

4.3. Nadat de hoofdboeker het reis- en/of activiteitenaanbod inclusief de gestelde voorwaarden, zoals beschreven in artikel 3.b, heeft bevestigd, dient de hoofdboeker te voldoen aan de betaling volgens de in artikel 4.1 tot 4.2.b. gestelde betaalcondities. Zoals reeds vermeld in artikel 3.b is de overeenkomst bindend nadat de hoofdboeker het vooraf overeengekomen bedrag aan Leisure On Tour heeft betaald.

Artikel 5. Totaalbedrag

5.1.a. Het gepubliceerde totaalbedrag geldt per persoon, tenzij anders is vermeld in de publicatie. In het bedrag zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reis- en/of activiteitenprogramma van Leisure On Tour staan vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger/deelnemer voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst.

5.1.b. Ongevallen-, reis- en annuleringsverzekeringen, of aanvullende diensten zijn niet inbegrepen in het totaalbedrag. Niet inbegrepen zijn alsmede de boekingskosten die per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap en de reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

5.2. Wijzigingen totaalbedrag: Het gepubliceerd totaalbedrag is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan Leisure On Tour bekend waren op de dag van het vrijgeven van het reis- en/of activiteitenprogramma. Leisure On Tour behoudt zich in geval van wijzigingen op deze vlakken het recht tot wijziging van het totaalbedrag. Indien deze wijziging een verhoging van het totaalbedrag met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de hoofdboeker het recht de reis- en/of activiteit te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen. Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Leisure On Tour mededeling aan de hoofdboeker is gedaan van de prijsverhoging

Artikel 6. Reisdocumenten & Reisbescheiden

6.1.a. De reiziger/deelnemer dient bij vertrek en gedurende een reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.

6.1.b. Indien de reiziger/deelnemer het reis- en/of activiteitenprogramma niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn/haar rekening.

6.2. De benodigde reisbescheiden voor een pakketreis zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de reiziger worden gesteld, mits het volledige betaalbedrag door Leisure On Tour is ontvangen.

Artikel 7. Wijzigingen & Annulering Hoofdboeker

7.1. Wijzigingen: De reiziger/deelnemer die het reis- en/of activiteitenaanbod heeft geboekt kan Leisure On Tour schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen indien hier opties voor zijn. De organisator is hier niet tot verplicht. Leisure On Tour stelt de hoofdboeker op de hoogte van het nieuwe totaalbedrag. Indien de hoofdboeker akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn zowel de wijzigingskosten en het vernieuwde totaalbedrag verschuldigd aan Leisure On Tour. Indien het nieuwe totaalbedrag lager uitvalt dan het oorspronkelijke bedrag, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. Een verzoek tot vermindering van het aantal betalende reizigers/ deelnemers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is onderstaande regeling bij 7.3.a t/m 7.3.c van toepassing.

7.2.a. Annulering: De hoofdboeker kan de overeenkomst voor één of meerdere reizigers/deelnemers ten allen tijde beëindigen vóór het begin van het reis- of activiteitenaanbod. Dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Datum van annuleren is de werkdag dat Leisure On Tour de annulering ontvangt. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

7.2.b. Annuleringskosten: Kan iemand onverhoopt niet mee, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De hoofdboeker is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht tot betaling van onderstaande annuleringskosten aan Leisure On Tour.
5 weken of langer voor vertrek: 25% van het totaalbedrag
3 tot 5 weken voor vertrek: 50% van het totaalbedrag
1 tot 3 weken voor vertrek: 75% van het totaalbedrag
tot 1 week voor vertrek: 100% van het totaalbedrag

7.2.c. De annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

7.2.d. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

7.3.a. Deelannulering: Indien een reiziger/deelnemer uit een groter gezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij/zij annuleringskosten verschuldigd.

7.3.b. Als de grootte van het resterende gezelschap invloed heeft op de prijs van het reis- en/of activiteitenaanbod, zal Leisure On Tour aan de overblijvende reiziger(s)/deelnemer(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel doen conform de eventuele bijkomende kosten voor Leisure On Tour die hierbij gepaard gaan. Voor de betaling van het gewijzigde totaalbedrag zullen de normale betalingsregels van artikel 4 gelden.

7.3.c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers/deelnemers geannuleerd en zijn alle reizigers/deelnemers annuleringsgeld verschuldigd.

Artikel 8. Wijzigingen & Annulering Leisure On Tour

8.1.a. Leisure On Tour heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Leisure On Tour aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

8.1.b. Voor of tijdens een reis/activiteit kan het voorkomen dat er aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat routes, activiteiten, accommodaties, vervoer etc. kunnen afwijken van hetgeen wat in de overeenkomst is vermeld. Leisure On Tour is in dat geval verplicht aan de reiziger/deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis/activiteit in stand laten. Leisure On Tour verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de reiziger/deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Indien de genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger/deelnemer, zorgt Leisure On Tour ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van het programma.

8.2.a. Wijzigingen die vooraf aan het programma reeds bekend worden deelt Leisure On Tour binnen 3 werkdagen aan de hoofdboeker mee, nadat wij als organisatie van de wijziging op de hoogte zijn gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek tracht Leisure On Tour deze binnen 1 werkdag mede te delen. In geval van wijziging zal Leisure On Tour de hoofdboeker indien mogelijk een alternatief aanbod doen.

8.2.b. Indien het een ingrijpende wijziging betreft die voorafgaand aan de reis/activiteit aan de hoofdboeker kenbaar wordt gemaakt, heeft de hoofdboeker het recht de reis/activiteit kosteloos te annuleren. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger/deelnemer de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem/haar tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of de kosten van de reis verminderen, dan heeft de hoofdboeker recht op een passende prijsverlaging.

8.2.c. De hoofdboeker die gebruik maakt van zijn/haar recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken aan Leisure On Tour. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. Als de hoofdboeker de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Leisure On Tour het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De hoofdboeker heeft in dat geval binnen 2 weken recht op kwijtschelding of teruggave van het totaalbedrag (of, indien de reis en/of activiteit reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan).

8.3.a. Annulering: Leisure On Tour heeft het recht de overeenkomst te beëindigen en de hoofdboeker alle voor de reis betaalde bedragen volledig terug te betalen zonder een schadevergoeding aan de hoofdboeker verschuldigd te zijn, indien:

- Leisure On Tour de reis/activiteit opzegt omdat het minimum aantal deelnemers, voorzien in de overeenkomst, niet werd bereikt en de hoofdboeker, binnen de wettelijke termijn hiervan schriftelijk of per mail op de hoogte is gebracht. Het vereiste minimum aantal aanmeldingen zal van te voren in de programmaomschrijving kenbaar worden gemaakt.

- Leisure On Tour de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en Leisure On Tour de hoofdboeker er onverwijld en vóór het begin van de reis/activiteit van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt beëindigd.

8.3.b.

- Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger/deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger/deelnemer/hoofdboeker.

- Indien de oorzaak van de opzegging aan Leisure On Tour kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reis- en activiteitenorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10.

- Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

Artikel 9. In-de-plaats-stelling

9.1.a. Tijdig voor de aanvang van een reis en/of activiteit kan de reiziger/deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

- het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners/derden verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats-stelling.

9.1.b. De hoofdboeker, de oorspronkelijke reiziger/deelnemer en degene die hem/haar vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Leisure On Tour voor de betaling van het nog verschuldigde totaalbedrag, de in artikel 7 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht, waaronder wijzigingskosten.

9.1.c. Naast bovengenoemde kosten zal er € 25,- per persoon aan kosten doorberekend worden vanuit Leisure On Tour voor het administratief  doorvoeren van de in-de-plaats-stelling bij een pakketreis.

9.1.d. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien - op kosten van de reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.

9.1.e. Leisure On Tour stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de werkelijke kosten van de overdracht en indien gewenst van bewijsstukken van bijkomende kosten die uit de overdracht voortvloeien. Deze kosten mogen niet onredelijk zijn en niet meer bedragen dan de werkelijke kosten die voor ons voortvloeien uit de overdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Overmacht

10.1.a. Deelname aan het reis- en/of activiteitenaanbod van Leisure On Tour is vrijwillig en geschiedt geheel op eigen risico. Zover een Verdrag, Verordening of Wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan Leisure On Tour toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Leisure On Tour dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

10.1.b. Leisure on Tour is niet verantwoordelijke of aansprakelijk voor schades, diefstal en/of ongevallen opgelopen voorafgaande, gedurende en na activiteiten die uitgevoerd worden door ons en externe partijen/derden met wie wij samenwerken. Gezien de variatie in aanbod raden wij nadrukkelijk aan om voorafgaande aan een programma altijd uw eigen ongevallen-, reis-, en annuleringsverzekeringen te controleren en deze anders af te sluiten zodat u en uw spullen goed verzekerd zijn voor de reizen en activiteit(en) in kwestie. U bent hier als hoofdboeker zelf verantwoordelijk voor. Dit geldt tevens voor het controleren en afsluiten van verzekeringen van een minderjarige kind / tiener die u begeleid en voor het controleren en benoemen van bovenstaande aan overige reizigers/deelnemer voor wie u boekt.

10.1.c. Leisure On Tour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades waarvoor gebruikelijke ongevallen-, reis-, en annuleringsverzekeringen dekking bieden. De aansprakelijkheid  alsmede voor schades die de reiziger/deelnemer mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

10.1.d. Leisure on Tour is daarnaast niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schades en ongevallen veroorzaakt bij derden door deelnemers aan ons programma.

10.1.e. Leisure On Tour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging en / of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, verkeersdrukte, staking, ziekte of andere vormen van overmacht.

10.1.f Leisure On Tour is niet aansprakelijk voor de staat en conditie van wegen, paden, routes en markeringen als mede voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Leisure On Tour aan de reiziger/deelnemer ter beschikking gestelde routebeschrijvingen en/of kaarten.

10.1.g. Leisure on Tour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de reiziger/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.1.h. Leisure On Tour is niet aansprakelijk voor de schade die de reiziger/deelnemer lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens de reis/activiteit of wegens het door de reiziger/deelnemer niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger/deelnemer/hoofdboeker.

10.1.f. Voor zover Leisure On Tour aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger/deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

10.1.g. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Leisure On Tour voor andere schade beperkt tot ten hoogste tweemaal het totaalbedrag wat de reiziger/deelnemer Leisure On Tour betaald heeft.

Artikel 11. Leeftijd

11.1.a De programma’s van Leisure On Tour variëren constant waardoor de minimum en maximum leeftijd voor deelname wisselt. Mocht er een specifieke leeftijdsrestrictie zijn zal dit bij het aanmeldformulier op de website vermeld worden. Het daadwerkelijk boeken van een reis- en/of activiteitenprogramma is enkel mogelijk vanaf 18 jaar.

11.1.b. Indien een jongere deelnemer mee wilt doen aan het programma kan dit (tenzij anders aangegeven) in de meeste gevallen gewoon mits dit onder begeleiding van een ouder/voogd geschiedt. Tieners tussen de 12-18 jaar kunnen afhankelijk van het programma zelfstandig deelnemen aan het programma van Leisure On Tour als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden;

- Een ouder/voogd is als hoofdboeker verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanmeldings- en betalingsprocedure.

- Binnen 7 dagen na aanmelding, en sowieso voor vertrek, ontvangt Leisure On Tour een document met de naam, handtekening en (veilige) kopie-ID van de ouder/voogd. Hierop wordt vermeld dat er toestemming wordt gegeven dat de tiener zelfstandig en zonder verdere begeleiding deel mag nemen aan het programma.

Artikel 12. Verplichtingen van Reiziger & Deelnemer

12.1.a. De reiziger(s)/deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Leisure On Tour en externe partijen/derden met wie Leisure On Tour samenwerkt ter bevordering van een goede uitvoering van de reis/activiteit. Hij/zij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

12.1.b. De reiziger/deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis/activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Leisure On Tour van (voortzetting van) de reis/activiteit worden uitgesloten.

12.1.c. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 12.1. sub (a) en (b) voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger/deelnemer/hoofdboeker, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger/deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem/haar restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

12.1.d. De reiziger/deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door reizigers/deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de hoofdboeker die de reizigers/deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

12.1.e In geval dat de reiziger/deelnemer tijdens de reis/activiteit van de reisroute of het programma afwijkt, dan komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger/deelnemer/hoofdboeker.

12.1.f. De hoofdboeker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de reizigers/deelnemers die hij/zij heeft aangemeld de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht nemen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het gedrag van de reizigers/deelnemers die hij/zij heeft aangemeld voor de reis/activiteit

12.1.g Iedere reiziger/deelnemer dient zich voor vertrek van de terugreis (ongeacht gezamenlijk of eigen vervoer) bij de begeleider van Leisure On Tour te vergewissen voor een correcte afhandeling / afsluiting van de dienstverlening.

12.1.h De reiziger/deelnemer verstrekt Leisure On Tour uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde reizigers/deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten van, of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren ten minste zijn/haar naam, mobiele telefoonnummer en een geldig e-mailadres om contact op te kunnen nemen rondom het programma.

12.1.i De reiziger/deelnemer verklaart dat hij/zij zichzelf lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en in staat acht om de reis/activiteit tot een goed eind te brengen.

12.1.j Alle communicatie tussen de reiziger(s)/deelnemer(s) en Leisure On Tour verloopt uitsluitend via de hoofdboeker in de Nederlandse of Engelse taal tenzij anders aangegeven.

12.1.k Indien de hoofdboeker bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot de reis/activiteit, zoals kamerindeling en dieetwensen, zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 13. Verplichtingen van Leisure On Tour

13.1.a. Leisure on Tour dient in hoeverre dit mogelijk is zorg te dragen voor een goede uitvoering van het reis- en/of activiteitenaanbod waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door de organisator zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.1.b. Leisure On Tour zal de hoofdboeker informeren over wijzigingen in programma- en/of reistijden. Indien Leisure On Tour niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de hoofdboeker enkel worden geïnformeerd op het bij doorgegeven e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.1.c. Tijdig voor het begin van een programma zal Leisure On Tour deelnemers indien noodzakelijk de nodige ontvangstbewijzen, vouchers en vervoerbewijzen verstrekken. Hierbij inbegrepen is tevens informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken.

13.2.a Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is Leisure On Tour verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger/deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

13.2.b. Indien de reis/activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger/deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben is de hoofdboeker verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Leisure On Tour.

13.2.c. Indien tijdens de reis/activiteit Leisure On Tour op de hoogte is gesteld van de non-conformiteit, dan zorgt Leisure On Tour ervoor dat de non-conformiteit verholpen wordt, tenzij dat:

  1. onmogelijk is; of
  2. onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reis/activiteit.

13.2.d. De hoofdboeker heeft recht op passende schadevergoeding van Leisure On Tour die de reiziger/deelnemer oploopt als gevolg van non-conformiteit, tenzij Leisure On Tour aantoont dat

de non-conformiteit is te wijten aan:

  1. de reiziger/deelnemer;
  2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de overeenkomst begrepen diensten is betrokken

de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;

  1. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Artikel 14: Klachtenregeling

14.1. Non-conformiteit in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een door Leisure On Tour ingeschakelde dienstverlener/derden, zoals de activiteitenaanbieder of vervoerder, dan dient de reiziger/deelnemer/hoofdboeker de klacht eerst bij de betreffende dienstverlener/derden te melden, zodat ze de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen. Wordt de klacht door de dienstverlener niet naar behoren opgelost, dan dient de reiziger/deelnemer zijn/haar klacht zo spoedig mogelijk te melden bij Leisure On Tour.

14.2. Indien de reiziger/deelnemer niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, zoals volgt uit artikel 14.1 en/of indien de reiziger /deelnemer de dienstverlener of Leisure On Tour niet de mogelijkheid geeft om de tekortkoming te verhelpen, dan kan zijn/haar eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

14.3. Leisure On Tour zal uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt een ontvangstbevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.

Artikel 15. Foto's

15.1. Er kunnen foto's gemaakt worden tijdens de reizen en/of activiteiten en deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website en social media van Leisure On Tour. Wil je liever niet dat jouw foto's geplaatst worden, geef die even kort aan bij jouw boeking of bij aanvang van de reis/activiteit.

Artikel 16: Toepasselijk Recht

16.1.Op levering van al onze diensten en producten is het Nederlands Recht van toepassing, behalve wanneer anders is overeengekomen.

16.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de reiziger/deelnemer/consument en Leisure On Tour zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Leisure On Tour is gelegen. De reiziger/deelnemer/consument heeft 1 maand de tijd nadat Leisure On Tour zich schriftelijk jegens de reiziger/deelnemer/consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.